Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Användarvillkor

Instruktioner för användning av användarkonton vid Lunds universitet
(Acceptable Use Policy)

Användning av Lunds universitets IT-tjänster syftar till att underlätta studier, forskning och relaterade arbetsuppgifter. Annan användning kan vara tillåten under förutsättning att den inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter eller kommer Lunds universitet till skada. För anställda och övriga verksamma vid respektive institution eller enhet svarar [PREFEKT/MOTSVARANDE] för bedömningen av tillåten användning.

 

För användarkontot specifikt gäller:

  • att all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar
  • att användarkonton lånas ut till innehavaren under tiden denne är verksam vid universitetet och kommer därefter att avaktiveras
  • att användarkonton, lösenord och koder är personliga och endast får användas av innehavaren
  • att användaren skyndsamt ska byta lösenord om misstanke eller kännedom finns om att någon annan än innehavaren har fått tillgång till lösenord och/eller koder
  • att användaren skyndsamt ska anmäla till LU Servicedesk om det finns misstanke att tredje part fått tillgång till lösenord och/eller koder och haft möjlighet att missbruka dessa
  • att användaren följer riktlinjer för de IT-tjänster som användarkonton ger tillgång till (både inom och utanför universitetet) och därigenom aktivt bidrar till att upprätthålla en korrekt säkerhetsnivå
  • att innehavaren ska följa SUNETs etiska regler (http://www.sunet.se/Om-sunet/Policyfragor/Tillaten-anvandning.html)Vid misstanke om överträdelser av dessa regler förbehåller sig universitetet rätten att avaktivera användarkontot och vid behov överlämna anmälan till personalansvarsnämnden alternativ disciplinnämnden för vidare handläggning.Lunds universitet förbehåller sig också rätten att med omedelbar verkan avaktivera användarkontot om misstanke finns att tredje part har tillgång till användarkontot.