Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Utökade användarvillkor

Instruktioner för användning av användarkonton med utökade rättigheter vid Lunds universitet
(Extended Acceptable Use Policy)

Användning av Lunds universitets IT-tjänster syftar till att underlätta utbildning, forskning och relaterade arbetsuppgifter. Nedanstående regler gäller användarkonton som tilldelas tekniska behörigheter som möjliggör för användaren att utföra moment som ett normalt användarkonto ej har rättighet att utföra. Samtliga regler i Instruktioner för användning av användarkonton vid Lunds universitet (Acceptable Use Policy) Dnr STYR 2016/361 gäller förutom där nedanstående regler ersätter.

För användarkontot specifikt gäller:

 • att tilldelade behörigheter ger användaren teknisk möjlighet att utföra tilldelade arbetsuppgifter och att all övrig användning ej är tillåten även om den skulle vara teknisk möjlig att utföra
 • att all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar och att användaren på grund av de utökade tekniska behörigheterna skall vara väl förtrogen med följande lagar och förordningar:
  • Personuppgiftslagen (1998:204)
  • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
 • att all information som användaren ges tillgång till ägs av aktuell systemägare och är att betrakta som under sekretess och får ej vare sig brukas av användaren eller spridas vidare utan explicit tillstånd från systemägaren
 • För att avgöra om en uppgift får lämnas ut måste en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) göras. En sådan prövning ska i första hand göras av den som har handlingen eller uppgiften. Om sekretess råder för uppgiften får den inte lämnas ut eller föras vidare. Sekretessen avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Att röja eller på något sätt olovligen utnyttja sekretessbelagda uppgifter är ett brott enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Tystnadsplikten upphör inte att gälla även om du inte längre har tillgång till den tekniska behörigheten. Typiskt sett kan du i vår verksamhet främst komma i kontakt sekretessbelagda uppgifter:
  • om enskildas hälsa och sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, (21 kap. 1 § OSL)
  • som rör enskilds personliga förhållanden i olika forskningsprojekt (24 kap. 5 § OSL)
  • som hänför sig till psykologiska undersökningar, omplaceringar och skyddade adresser inom personaladministration (39 kap. 1 och 2 §§ OSL)
  • som hänför sig till enskilds personliga förhållanden hos studie- och yrkesvägledningen (23 kap. 5 och 6 §§ OSL)
  • om säkerhets- eller bevakningsåtgärder såväl för byggnaden som för våra informationssystem, t.ex. uppgifter om skalskydd, passerkoder, kryptering och behörighetskontroll (18 kap. 9 § OSL)
  • om myndighetens affärs- eller driftsförhållanden (19 kap. 1 § OSL), anbud och upphandling (19 kap. 3 § OSL) och om affärs- eller driftförhållande hos enskild som vi trätt i affärsförbindelse med (31 kap. 16 § OSL)

Vid misstanke om överträdelser av dessa regler förbehåller sig universitetet rätten att avaktivera användarkontot samt inleda utredning om vidare åtgärder.

Ovanstående information innebär givetvis inte någon inskränkning i vare sig meddelarfriheten eller rätten att offentliggöra uppgifter. Dessa friheter innebär rättighet att röja vissa sekretessbelagda uppgifter för publicering i tryckt skrift, medieformer eller till massmedia. Detta föreskrivs i 1 kap. 1 § 2 och 3 st. tryckfrihetsförordningen (jfr 7 kap. 3 och 5 §§) samt 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen (jfr 5 kap. 1 och 3 §§).