Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Behörigheter

I Lucat lagras Behörigheter för användare. Behörigheter är teknisk styrdata som bestämmer vilka IT-tjänster jag som användare har rättighet att använda och vilken behörighetsnivå jag har i IT-tjänsten.

På ”Min Sida – Mina behörigheter” i Lucat kan du se vilka behörigheter du har. Här visas de behörigheter du tilldelats per automatik och de du ansökt och fått beviljade respektive pågående ansökningar.

Till höger ovanför fliklisten finns en länk för att ansöka om nya behörigheter. En ansökan inleder ett flöde i Lucat. Beroende på vilken IT-tjänst du ansöker om behörighet för, så ska din chef intyga att detta är en behörighet i enlighet med dina arbetsuppgifter genom att godkänna ansökan. En del behörighetsansökningar kräver, förutom ett godkännande från din chef, också ett godkännande från den systemförvaltare som förvaltar berörd IT-tjänst eller system.

När en anställd söker en behörighet i attestorganisationen, så går den ansökan för godkännande (attest) till ansvarig chef. Finns det någon som har fått delegerad attest, så kommer ansökan att gå till denna person också.

  • Det går inte att attestera en behörighetsansökan som man själv skapat. Kontroll görs över vem som skall attestera behörighetsansökan (oavsett vad det gäller) och personen som uppgiften gäller undantas alltid. Behörighetsansökan går vidare en nivå upp i organisationsträdet.
  • Är det behörighetsansökan för person utpekad som ansvarig för en enhet så kommer inte heller personen som har behörigheten delegerad attest för den ansvarige/a att få attestera. Behörighetsansökan går då en nivå upp i organisationsträdet.
  • Däremot kan ansvarig attestera behörighetsansökan för en person som har delegerad attest på enheten

När en anställd söker en behörighet i verksamhetsorganisationen, går den ansökan för godkännande (attest) till katalogadministratören. För behörigheter som söks i verksamhetsorganisationen gäller samma regler som för attestorganisationen men med ett undantag:

  • Då det inte finns någon ansvarig i verksamhetsorganisationen så har en person med delegerad attest möjlighet att attestera katalogadministratörens behörighetsansökan

Vissa behörigheter kräver inget godkännande (attest), när en person ansöker om en sådan behörighet tilldelas den kontot per automatik.

I samband med att en ny användare skapas i Lucat kommer ett antal behörigheter tilldelas användaren per automatik. Detta beror på vilken kategori och underkategori som användaren tillhör.

Följande kategorier får samtliga behörigheter (exempelvis trådlöst nät, e-post, LU-kort) som tilldelas per automatik:
Anställd
Emerita/Emeritus
Stipendiat
-Doktorandnivå
-Postdoktoral nivå
Universitetsanknutna
-Anställningsliknande former
-Lärare/forskare utan anställning vid universitetet
-Handledare

Följande kategorier får färre behörigheter per automatik (se beskrivning här nedan):
Timavlönad
Arvodist
Universitetsanknuten
-Gästforskare/gästföresläsare
-Konsult
-Anställd vid Region Skåne
-Väktare

Användarkategorierna ovan får tillgång till trådlöst nät. De har inte tillgång till inloggning i Lucat. De får inte en e-postadress, däremot kan katalogadministratören ansöka om detta till dem. De kan hämta ut ett LU-kort men får inte automatisk grundbehörighet till passagesystem, det måste manuellt ansökans om av katalogadministratör. Kategorin Timavlönad får per automatik en behörighet till Primula för att kunna rapportera sina arbetade timmar.

Följande kategorier kan inte ansöka om exempelvis e-post:
Besökare
Universitetsanknuten
-Servicepersonal
-Begränsat konto