Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Uppdrag-kategorier

Alla personer i Lucat med ett aktivt konto tillhör minst en kategori. Kategorin styr var källan till informationen om individen finns. För mer information om var informationen till Lucat hämtas, se under fliken Källsystem.

Kategorin påverkar också när ett konto avslutas för personen samt vilka behörigheter personen automatiskt får tilldelade samt vilka det är möjligt att ansöka om. Mer information om behörigheter i Lucat, se Behörigheter.

Följande kategorier finns definierade i Lucat:

Anställd (employee, member)
Alla personer som är registrerade i Primula med en anställning hamnar i kategorin Anställd per automatik. Detta oavsett vilket kostnadsställe personen tillhör. Om det finns start och slutdatum på anställningen tillhör personen kategorin Anställd enbart under den aktiva anställningsperioden. Är anställningen en tillsvidareanställning skall kategoritillhörigheten vara aktiv till dess att anställningen avslutas (när ett slutdatum registreras i Primula).

Anställd – manuellt skapad (employee, member)
Denna typen av uppdrag får en person när man skapat Ny anställd, manuellt i avvaktan på att en anställning ska registreras i Primula, uppdraget har en livslängd på 4 månader. Då dessa uppdrag inte har någon formell befattning visas texten ”knuten till universitetet” i fältet Befattning på personöversikten.
När anställningen registrerats i Primula kopplar man ihop den uppgiften med det då redan skapade LU-kontot i Lucat. Nytt uppdrag med korrekt befattning skapas då och det uppdrag man skapade manuellt avslutas automatiskt.

Besökare (affiliate)
Person som manuellt registreras i kategorin Besökare är på besök vid LU under kortare tid än en vecka. Kategoritillhörigheten är tidsbegränsad till maximalt en vecka men kan vara kortare än så. Kategoritillhörigheten avslutas när förfallodatum infaller. Kontot kan förlängas med maximalt en vecka respektive återaktiveras. För att kunna registrera personer i kategorin Besökare skall en kontaktperson vid LU registreras. Exempel på besökare är: opponenter, konferensdeltagare etc. Lucat är källsystem för denna kategori.

Biblioteksbesökare (library-walk-in)
Kategorin biblioteksbesökare riktar sig till besökare vid Lunds universitetsbibliotek som behöver inloggning till bibliotekens datorer för att få tillgång till elektroniska tidskrifter och e-böcker. Kontot registreras manuellt, med hjälp av lånekortsnumret i LUBcat, av personer med behörigheten Bibliotekarie i Lucat. Kontot styrs av lånekortets giltighetstid. Källsystem är LUBcat.

Emeriti (employee, member)
Professor som varit anställd vid LU och som vid pensionering får ett emeriti-kontrakt på berörd institution. Registrering i denna kategori sker manuellt när det finns ett undertecknat emeriti-kontrakt. Det finns en möjlighet att i personens konto som Anställd göra en markering att personen vid anställningens upphörande skall flyttas till kategorin emeriti. Denna förflyttning sker då automatiskt. Finns ingen markering i personens konto som Anställd när anställningen upphör kan en manuell registrering i kategorin emeriti göras. Kategorin emeriti är tidsbegränsad till 12 månader. Källsystem är Lucat. Vid tilldelning/förlängning av kategoritillhörigheten skall ärendet gå för godkännande via systemet till den som har attestbehörighet i Lucat på den specifika organisatoriska enheten.

Stipendiat
Kategorin Stipendiat används för personer som har ett stipendium oavsett om det är ett LU-inrättat stipendium eller ett externt stipendium. Dessa registreras manuellt i Lucat och Lucat är källsystem för denna kategori. Då dessa uppdrag inte har någon formell befattning visas texten ”knuten till universitetet” i fältet Befattning på personöversikten.
För registrering i denna kategori skall en kontaktperson vid LU registreras. Giltighetstiden är 12 månader.

Stipendienivåer:
Grundläggande/avancerad nivå (member, student)
Används för stipendiater som inte har erhållit masterexamen (GU-nivå)

Doktorandnivå (employee, member)
Används för forskarstuderande stipendiater som inte har erhållit doktorsexamen

Postdoktoral nivå (employee, member)
Används för stipendiater som har doktorsexamen

Student (member, student)
Student är den som finns i Ladok som antagen/registrerad student. När en student inte längre är registrerad i LADOK så flyttas studenten automatiskt över till kategorin Alumn efter en viss tid. Källsystem är LADOK.

Timavlönad (member)
 Alla personer som är registrerade i Primula med en intermittent överenskommelse hamnar i kategorin Timavlönad per automatik. Då dessa uppdrag inte har någon formell befattning visas texten “Timavlönad” i fältet Befattning på personöversikten. Kategoritillhörigheten är aktiv till dess att den intermittenta överenskommelsen når sitt slutdatum (från Primula) +14 dagar (så personer ska kunna timrapportera innan uppdraget avslutas).

Universitetsanknuten
Denna kategori är avsedd för personer som är anknutna till LU under mer än en veckas tid och som inte uppfyller kriterierna för någon annan kategori. Då dessa uppdrag inte har någon formell befattning visas texten ”knuten till universitetet” i fältet Befattning på personöversikten.
Person tillhörande denna kategori registreras manuellt i Lucat.
För registrering i denna kategori skall en kontaktperson vid LU registreras. Lucat är källsystem för denna kategori. Giltighetstiden är 12 månader.

Underkategorier för Universitetsanknuten:
Anställningsliknande former (employee, member)

Denna underkategori används för personer som inte är anställda på LU, men som är vid LU och har uppdrag som tekniskt och behörighetsmässigt ska behandlas precis som anställda.

Lärare/forskare utan anställning (employee, member)
Denna underkategori används för personer som inte är anställda på LU, men som är vid LU en längre tid och bedriver forskning och/eller undervisning.

Handledare (employee, member)
Denna underkategori används för personer som inte är anställda på LU, men handleder forskarstuderande.

Gästforskare/gästföreläsare (member)
Denna underkategori används för personer som inte är anställda på LU, men som är vid LU och bedriver forskning och/eller föreläser. Kategorin bör användas för individer som kommer vara anknutna till universitetet tre månader som längst.

Examensarbetare (member, student)
Denna underkategori används för studenter som utför sitt examensarbete på en institution inom LU och då är i behov av att få tillgång till IT-system och lokaler.

Deltagare i uppdragsutbildning (member, student)
Denna underkategori används för personer som deltar i uppdragsutbildning vid LU. Dessa personer räknas inte som ordinarie studenter och registreras därför inte i Ladok.

Student vid annat lärosäte (member, student)
Denna underkategori används för studenter som inte är registrade som studenter vid Lunds universitet, men behöver identitet här.

Anställd vid Region Skåne (member)
Denna underkategori används för personer som inte är anställda på LU, men har en anställning vid något av sjukhusen i Region Skåne och anknytning till universitetet genom att t ex vara aktiva i forskningsprojekt, ha forskningsanslag som förvaltas av LU eller är handledare eller biträdande handledare för doktorander.

Konsult (member)
Denna underkategori används för personer som inte är anställda på LU, men som ska vara vid LU en längre tid och utföra konsultuppdrag.

Servicepersonal (affiliate)
Denna underkategori används för personer som inte är anställda på LU, men som ska vara vid LU en längre tid och utföra serviceuppdrag.

Väktare (member)
Denna underkategori används för personer som är anställd på externt vaktbolag men som behöver tillgång till lokaler och/eller system på LU för att kunna utföra sitt arbete.

Begränsat konto (affiliate)
Denna underkategori används för personer som enbart ska ha en identitet och ett lösenord. Exempelvis för personer som enbart ska kunna logga in i lokala system.

Arvodist (member)
Denna underkategori används för personer som enbart behöver ha en identitet och ett lösenord. Exempelvis för personer som enbart ska kunna logga in i lokala system eller för att få passagebehörighet via LU-kortet.
Alla personer registreras i Primula som Minirapp för att arvodet ska kunna registreras och betalas ut där.
Giltighetstiden på uppdraget i Lucat är 12 månader.